OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP ZBOŽÍ V INTERNETOVÉM OBCHODU (E-SHOPU) CD GROUP s.r.o.

CD GROUP s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 63474115, DIČ: CZ63474115, zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 20260, e-mail: info@levnedlazby.cz, tel.: +420 777 758 705, (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 1. 1. 2014 tyto Obchodní podmínky:

I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího na adrese www.levnedlazby.cz a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a jeho zákazníků (dále jen „kupující“).
 2. Kupující, který může být podnikatelem nebo spotřebitelem, je povinen se seznámit s těmito Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího, který je k dispozici na internetové stránce www.levnedlazby.cz.
 3. Podnikatelem se rozumí ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku.
 4. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s Reklamačním řádem a těmito Obchodními podmínkami, a že s obojím souhlasí.
 2. Objednávka je závazným návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká přijetím objednávky. Přijetím objednávky se rozumí zaslání „Potvrzení přijetí k dalšímu zpracování“, které je zasíláno prodávajícím automaticky na e-mail kupujícího a zároveň je uloženo v databázi prodávajícího.
 3. Kupní smlouvu je možné uzavřít pouze v českém jazyce, není-li sjednáno smluvními stranami jinak.
 4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí, uvedených v příslušném formuláři, který se automaticky zobrazí na internetové stránce související s koupí konkrétního zboží podle výběru kupujícího.
 5. Místem dodání zboží je adresa na území České republiky uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího jeho převzetím od prodávajícího či přepravce po zaplacení kupní ceny včetně daně z přidané hodnoty.
  1. Údaje uvedené kupujícím musí být pravdivé a přesné. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“.
   1. Kupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zboží a zaplatit celkovou cenu a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v objednávce. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit objednané zboží, má prodávající právo odmítnout další objednávky tohoto nakupujícího a požadovat náhradu způsobené škody.
   2. Kupní smlouvy jsou po svém uzavření prodejcem archivovány v elektronické formě a jsou přístupné pouze tomuto prodejci. Vyplněním registračního formuláře nebo objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Tyto údaje smí použít prodávající pouze v rámci platných předpisů pro zajištění administrativy a účetnictví firmy.

III. Typy přepravy zboží a platby zboží

Zakoupené zboží je podle svého charakteru dodáváno jedním z následujících typů přepravy:

- osobní odběr na pobočce

- naší dopravou ( více informací v záložce "doprava" zde

Balíková přeprava

Objednané zboží je zabaleno a dodáno vlastními vozy prodávajícího společně s příslušnými dokumenty (daňovým dokladem – fakturou, aj.) na doručovací adresu v předem telefonicky dohodnutém čase. Zboží je dodáváno v nejbližším možném termínu - zpravidla však do 3 až 10 pracovních dnů od data potvrzení objednávky, není-li uvedeno jinak. Cena za dopravu je stanovena individuálně dle sortimentu.

Osobním převzetím v prodejně prodávajícího

Osobní odběr je možný. Objednané zboží může kupující osobně převzít v prodejně prodávajícího. V případě, že si objednané zboží kupující nepřevezme do sedmi pracovních dnů od vyzvání prodávajícím, považuje se objednávka zboží za zrušenou.

IV. Platební podmínky

V internetovém obchodu (e-shopu) prodávajícího existují následující volby způsobu platby za kupované zboží:

V hotovosti/platební kartou

Platba v hotovosti při převzetí kupovaného zboží od pracovníků prodávajícího při dodání firemním vozem. Platba v hotovosti nebo platební kartou při osobním převzetí kupovaného zboží v prodejně prodávajícího.

Bankovním převodem

Veškeré informace potřebné pro platbu bankovním převodem jsou obsaženy v potvrzení objednávky, a to zejména číslo bankovního účtu prodávajícího, variabilní symbol a kupní cenu zboží, vč. DPH. Dodávka objednaného zboží je realizována po připsání platby v plné výši kupní ceny, vč. DPH, ve prospěch účtu prodávajícího. Není-li příslušná částka (platba kupní ceny zboží vč. DPH) připsána na účet prodávajícího do čtrnácti dnů od data objednávky, považuje se objednávka zboží za zrušenou.

V. Reklamace zboží

 1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem elektronického obchodu www.levnedlazby.cz a platnými předpisy v době uzavření smlouvy.
  1. Reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího je nedílnou součástí těchto obchodních podmínek.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

 1. Kupující - spotřebitel je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí objednaného zboží (v případě, kdy je předmětem kupní smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží), případně při nesouhlasu s dobou dodání, pokud zboží nebude skladem, a to bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na adresu prodávajícího. Zboží nelze vracet na dobírku.
  1. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je třeba, aby kupující o svém odstoupení od smlouvy prodávajícího informoval, a to formou dopisu zaslaného prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na kontaktní adresu prodávajícího.
  2. Odstoupení od smlouvy je možné učinit i v poslední den čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení od smlouvy.
   1. Pokud kupující odstoupí od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od smlouvy částku zaplacené kupní ceny za zboží, vč. DPH. Pro vrácení platby prodávající použije stejný platební prostředek, který použil kupující pro provedení počáteční transakce, pokud kupující v odstoupení od smlouvy neuvede jinak. Pro vrácení platby, kterou kupující provedl prostřednictvím platební karty, se použije platební prostředek, který kupující uvedl v odstoupení od smlouvy.
  3. Platbu prodávající kupujícímu vrátí po obdržení vráceného zboží nebo prokáže-li kupující hodnověrným způsobem, že zboží odeslal zpět, podle toho, co nastane dříve.
  4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené prodávajícímu bude nekompletní anebo bude ušpiněno, poškozeno, opotřebováno, částečně spotřebováno či jinak znehodnoceno, vzniká tím kupujícímu odpovědnost za snížení hodnoty vráceného zboží. Prodávající má v tomto případě nárok na započtení škody vzniklé na zboží oproti hodnotě finanční částky, která má být kupujícímu z titulu odstoupení od smlouvy vrácena.
  5. Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

VII. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

 1. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:
 • zboží se již nevyrábí nebo nedodává;
 • výrazným způsobem se změnila cena zboží;
 • v případě zjevné slovní nebo číselné chyby v ceně zboží (tj. cena je zjevně jiná než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou slovní nebo číselnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení číslic, zjevně nízká cena zboží (např. o 60% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní.
 1. V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato vrácena zpět.
  1. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu v okamžiku potvrzení objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na objednávce, zboží je dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší, než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího.

VIII. Ochrana osobních dat

 1. Kupující poskytuje dobrovolně prodávajícímu své osobní údaje, a to za účelem uzavírání smluv s prodávajícím prostřednictvím jeho internetového obchodu (e-shopu).
 2. Kupující souhlasí, aby prodávající tyto údaje v rámci svých činností, zejména marketingových, zpracovával, tj. shromažďoval, ukládal na nosiče dat, upravoval, vyhledával v nich, uschovával, třídil, kombinoval, používal a likvidoval v souladu se zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Prodávající je oprávněn tak činit po dobu neurčitou. Tento souhlas může kupující kdykoli odvolat.
 3. Kupující má i nadále právo k přístupu ke všem údajům o své osobě, právo na jejich opravu a další práva stanovená v § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, o čemž byl prodávajícím informován. Informace o těchto údajích poskytne prodávající kupujícímu kdykoli na základě písemné žádosti.
 4. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení, popř. IČ, DIČ, atd.), která jsou součástí objednávky nebo byla prodávajícímu sdělena během registrace kupujícího, jsou prodávajícím považována za diskrétní a jsou chráněna. Prodávající údaje o kupujících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, kterépřímo podílejí na vyřízení objednávky (banky apod.), a to pouze v nutném rozsahu.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně DPH či přepravného), uvedenou v katalogu internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující vázán.
 3. Prodávající má právo na odstoupení od smlouvy v případě vyprodání či nedostupnosti objednaného zboží. V případě, že předmětné zboží již kupující uhradil, bude mu kupní cena vč. DPH vrácena převodem na účet, ze kterého bylo zboží uhrazeno.
 4. Prodávající si neúčtuje žádný poplatek za použití prostředků komunikace na dálku.
 5. Ceny uváděné u jednotlivých druhů zboží jsou platné k okamžiku odeslání objednávky kupujícím prodávajícímu.
 6. Vznikne-li mezi prodávajícím a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy České republiky. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci.
 7. Tyto obchodní podmínky prodávajícího jsou účinné od 01.01.2014 a nahrazují obchodní podmínky předchozí. Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici v provozovně prodávajícího a jako dokument na www.levnedlazby.cz.

X. Mimosoudní řešení sporů

1. V případě sporu týkajícího se poskytnutých služeb či plnění ze smlouvy se mohou klienti obrátit na Českou obchodní inspekci (ČOI) s návrhem na mimosoudní řešení. www.coi.cz

Reklamační formulář ke stažení zde